تقدیرنامه ها

• گواهینامه استاندارد بین المللی ISO TS/16949 : 2009 از شرکت TUV NORD • گواهینامه استاندارد بین المللی ISO 9001 : 2008 از شرکت TUV NORD • پروانه کاربرد علامت استاندارد ملی برای انواع کمک فنر تولیدی • واحد نمونه صنعتی استان در سال 1384 • واحد نمونه صنعتی کشوری در سال 1384 • واحد نمونه صنعتی استانی در سال 1385 • واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1385 • برترین تولید کننده جشنواره تولید ملی ، اصفهان سال 1386 • کارآفرین برتر استان سال 1386 • لوح سپاس سالروز جهانی استاندارد استان در سال 1387 • برترین تأمین کننده کشوری گروه سازه گستر سایپا در سال 1388 • واحد نمونه صنعتی استان در سال 1388 • معرفی کارگروه نمونه استانی در سال 1388 • معرفی کارگروه نمونه کشوری در سال 1388 • واحد نمونه صنعتی استان در سال 1389 • واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1389 • برگزیده استانی جشنواره کارآفرینان برتر سال 1389 • کاندیدای کشوری جشنواره کارآفرینان برتر سال 1389 • اخذ گواهینامه گرید B کشوری شرکت سازه گستر سایپا در سال 89 • اخذ گواهینامه گرید B کشوری شرکت ساپکو در سال 89 • چهره ماندگار ملی صنعت و معدن ایران در جشنواره خانه صنعت و معدن جوانان آبان 89 • واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1390 • واحد نمونه صنعتی استان در سال 1391 • واحد نمونه صنعتی استان در سال 1392 • گواهی ثبت اختراع دستگاه برش لوله • معرفی کارگروه نمونه استانی در سال 1392 • واحد نمونه صنعتی کشور در سال 1392 • واحد نمونه صنعتی استان در سال 1392 • معرفی کارگروه نمونه استانی در سال 1393 • واحد نمونه صنعتی استان در سال1393 • واحد نمونه صنعتی استان در سال1394 • معرفی کارگروه نمونه استانی در سال 1395 • واحد نمونه ایمنی استان در سال 1395 • گواهی ثبت اختراع دستگاه ساخت انواع سیلندرها به روش اصطکاکی • واحد ساعی استاندارد در استان مرکزی در سال 95 • واحد نمونه صنعتی استان در سال 1395 • واحد نمونه صنعتی کشوردر سال 1395 • واحد نمونه صنعتی کشوردر سال 1396 • گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان • واحد ساعی استاندارد در استان مرکزی در سال 97 • واحد نمونه تحقیق و توسعه در سال 98 • واحد نمونه استاندارد سال 99