محیط زیست

خط مشي ايمني ، بهداشت و محيط زيست شركت كوشاوران

در شركت كوشاوران توجه به مسائل ايمني، بهداشت و محيط زيست يك ارزش است. هدف ما رسيدن به توسعه پايدار، ايجاد محيط كاري ايمن، بهبود كيفيت زندگي كاركنان، مشتريان، جامعه و پيشگيري از صدمه به اموال و محيط زيست مي باشد. اعتقاد داريم كه عملكرد خوب ايمني، بهداشت و محيط زيست منجر به بهره وري، كيفيت و سودهي خواهد شد.

چشم انداز ما

تعهدات ما

 • شناسايي، ارزيابي و مديريت تمامي مخاطرات ايمني، بهداشت و محيط زيست در شرايط معمول، تغيير و بحران
 • ارتقاي فرهنگ ايمني، بهداشت و محيط زيست و ايجاد فضاي ارتباطي باز و سازنده بين مديريت و كاركنان و ذينفعان
 • پايش، ارزيابي و بهبود مستمر عملكرد ايمني، بهداشت و محيط زيست از طريق تعيين استانداردهاي عملياتي، آموزش و ارزيابي ها
 • فراهم نمودن آموزش هاي لازم براي كاركنان جهت تقويت فرهنگ خوب ايمني، بهداشت و محيط زيست
 • كاهش ضايعات و حفاظت از منابع و انرژي
 • انطباق کامل محیط با تمامی قوانین و مقررات و الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSEE)
 • توجه به خط‌مشی‌های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در سطح ملی و بین المللی و حتی فراتر از آن‌ها
 • توجه گسترده به حفظ محیط زیست به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از زنجیره فعالیتی خود و استفاده بهینه از منابع ، انرژی و تلاش در جهت کاهش مداوم آلودگی محیط زیست ناشی از فعالیت ها
 • مدیریت و کنترل ریسک و عوامل زیان آور محیط کار
 • آشنایی کامل هر یک از کارکنان با کار و شرح وظایفشان در زمینه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و داشتن آمادگی مناسب برای انجام کار
 • مشارکت دادن همۀ ذینفعان اعم از کارکنان، مشتریان، پیمانکاران و غیره در جهت بهبود مداوم سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
 • ایجاد محیط کار ایمن و سالم برای کلیه کارکنان و سایر ذینفعان همچنین پیشگیری از آسیب‌ها و بیماریها وکاهش حوادث