هدف و دامنه کاربرد​

آزمايشگاه شرکت تولیدی و صنعتي گسترش خودرو کوشاوران اين نظامنامه را به منظور استقرار ، اجرا و نگهداری استاندارد ISO/IEC17025:2005 تدوين نموده است. در اين نظامنامه قوانین و مقررات کلي حاکم بر آزمايشگاه و چگونگي اجرای فعالیتهای موثر برکیفیت براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017 تدوين شده است. همچنین ، روشهای اجرايي مرتبط با فرآيندهای آزمايشگاه در بخشهای مختلف نظامنامه مورد اشاره قرارگرفته است. رعايت نیازمندیهای تعیین شده ، پیاده سازی و اجرای آن در راستای خط مشي و اهداف کلان آزمايشگاه در همه بخشهای آزمايشگاه شرکت کوشاوران الزامي است.

تاريخچه

آزمايشگاه شرکت کوشاوران از نظر ساختار سازماني، زير مجموعه ی  مدير عامل است که امکان ارائه خدمات به مشتريان درون سازماني و برون سازماني را دارا است . اين آزمايشگاه ارائه خدمات آزمون خود را مطابق با استانداردISO/IEC 17025:2005  ، استانداردها و روشهای تدوين شده و همچنین خواسته های مشتريان انجام ميدهد.  با توجه به منابع و تجهیزات موجود، اين آزمايشگاه قادر به انجام خدمات زير است:
  • محصول محور: آزمایشگاه جهت انجام کلیه آزمون های مندرج در استاندارد ویژگی های محصول، تایید صلاحیت شده است
  • آزمون محور: آزمایشگاه جهت انجام آزمون های مندرج در جدول فوق تایید صلاحیت شده است .
     

Why Choose Us

benefit 1

A short description of the benefit.

benefit 2

A short description of the benefit.

benefit 3

A short description of the benefit.

benefit 4

A short description of the benefit.

As Featured In

This is a space to showcase any publications your business has been featured in